Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  1. Vykonaním objednávky na www.techmat-vo.eu kupujúci poskytuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom vykonania objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá osobné údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou kuriérskej spoločnosti GEIS SK s.r.o., IČO: 31 324 428, so sídlom: Trňanská 6, 960 01 Zvolen, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, strate alebo zneužitiu. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

  2. Prihlásením sa k odberu noviniek, akcii a zliav (newslettrov) súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami spoločnosti TECHMAT s.r.o., IČO: 363 384 51, so sídlom: A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša, a to v rozsahu maximálne 6 mailov /rok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa udelenia súhlasu alebo posledného poskytnutia služieb. Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovania zákazníka. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba nadobúda právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov a právo na vymazanie osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby bezodkladne a vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

  3. Internetová stránka www.techmat-vo.eu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TECHMAT s.r.o., IČO: 363 384 51, so sídlom: A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte. Samotné cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať. Užívatelia majú možnosť odmietnuť spracovávať súbory cookies, napríklad tým, že vo svojom prehliadači spustí funkciu anonymného prehliadania alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

  4. Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail l.maruniakova@techmat-sk.eu alebo na sídlo našej spoločnosti: TECHMAT s.r.o. , A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša.